• iStock

I. Arbejdsbetingelser/personale

A) Forhindring af børnearbejde

Der må ikke anvendes børnearbejde under nogen fase af produktionen. Virksomhederne opfordres til at overholde ILO-konventionens anbefalinger for mindstealder for beskæftigelse eller anvendelse af børnearbejde. Denne mindstealder må ikke være lavere end den alder, hvor den almindelige skolepligt ophører og under ingen omstændigheder under 15 år. Mindstealderen for farligt arbejde er 18 år.

B) Lønninger og sociale ydelser, arbejdstider

Vederlag og sociale ydelser skal overholde grundprincipperne for mindsteløn, overtimer og lovmæssigt påkrævede sociale ydelser. Arbejdstiderne skal som minimum overholde gældende lovgivning, branchestandarder eller den gældende ILO-konvention og altid den strengeste af disse. Overtimer må udelukkende optjenes på frivillig basis, og den beskæftigede har efter seks på hinanden følgende arbejdsdage ret til mindst én fridag.

C) Frit beskæftigelsesvalg

Tvangs- eller pligtarbejde er ikke tilladt. Den beskæftigede skal have frihed til at opsige ansættelsesforholdet under overholdelse af en rimelig tidsfrist. Der må ikke forlanges af den beskæftigede, at denne som forudsætning for beskæftigelsen skal udlevere legitimation, pas eller arbejdstilladelse.

D) Foreningsfrihed

Arbejdere skal kunne kommunikere åbent med virksomhedsledelsen om arbejdsbetingelserne uden at skulle frygte for repressalier af nogen som helst type. De skal have ret til at slå sig sammen, tilmelde sig en fagforening, udnævne en repræsentant og kunne lade sig vælge i en sådan kapacitet

E) Sundhed og sikkerhed

Arbejdere bør have et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som opfylder eller endda overgår gældende standarter for arbejdssikkerhed og sundhed.