• iStock

I. Arbeidsvilkår / personale

A) Unngåelse av barnearbeid

Det må ikke benyttes barnearbeid i noen fase av produksjonen. Bedriftene oppfordres til å holde seg til ILO-konvensjonens anbefaling om minstealder for sysselsetting eller arbeidsinnsats av barn. Denne minstealderen må ikke være lavere enn den alderen der alminnelig skoleplikt opphører, og under ingen omstendigheter lavere enn 15 år. Minstealderen for farlig arbeid er 18 år.

B) Lønninger og sosialytelser, arbeidstider

Godtgjørelse og sosialytelser må svare til de grunnleggende retningslinjene for minstelønn, overtid og forskriftsmessig pålagte sosialytelser. Arbeidstidene må minst svare til gjeldende lover, bransjenormer eller relevante ILO-konvensjoner, alt etter hvilke regler som er strengest. Det må bare arbeides overtid frivillig, og arbeidstakerne skal ha minst en fridag etter seks fortløpende arbeidsdager.

C) Fritt sysselsettingsvalg

Tvangs- eller pliktarbeid er ikke tillatt. Arbeidstakerne må ha frihet til å si opp arbeidsforholdet forutsatt overholdelse av en passende frist. Det kan ikke kreves av arbeidstakerne at de skal gi fra seg personbevis, pass eller arbeidstillatelse som forutsetning for ansettelse.

D) Foreningsfrihet

Arbeidere må åpent kunne kommunisere om arbeidsvilkårene uten å måtte frykte represalier av noe slag. De skal ha rett til å slå seg sammen, slutte seg til en fagforening, utnevne en representasjon og la seg velge til en slik.

E) Helse og sikkerhet

Arbeidsgiveren sikrer arbeidssikkerheten og sunnhetsvernet på arbeidsplassen minst innenfor rammen av de nasjonale bestemmelsene og støtter en kontinuerlig videreutvikling for å forbedre arbeidsmiljøet.

    Kontakt

    Har du spørsmål om våre retningslinjer? Skrive e-post