Forskning och utveckling

Våra möjligheter

 • Programvara för tryckkärlskonstruktion, t.ex. AD, ASME
 • 3D-CAD
 • Stereomikroskopi med multifokus för undersökning av t.ex. filtermedel
 • Gravimetrisk smutsmängdsmätning med precisionsvågar
 • Webbaserad partikelräkning för olja och vatten
 • Mobil skruvspindelpump 8 bar/16 m³/h med FU
 • Strömningssimulering (CFD) med kommersiell programvara och programvara med öppen källkod

  CFD, Computational Fluid Dynamics

  • Beräkning av stationära strömningstillstånd för mätning av tryckförluster och strömningsteknisk optimering av filterhus
  • Beräkning av transienta strömningsförlopp för optimering av t.ex. returspolningsförlopp samt för undersökning av belastningar och tryckvariationer
  • Partikelsimuleringar för optimering av filtermedel, cykloner och filterhus

 • Strukturanalys (FEM)

   FEM, Finite-Element Method

  • Beräkning av komponentdeformationer med beaktande av icke-linjära komponent- och materialförhållanden
  • Optimering av komponent- och materialförhållanden
  • Bestämning av egenfrekvenser (modala analyser)
  • Mätning av kraft-deformeringskurvor
  • Kontaktanalyser
  • Försök och optimering med prototyper
  • Beräkning av värmeöverföring och värmeexpansion

Våra provanläggningar

Analys med hjälp av olika verktyg

 • Oljeprovbädd för oljevolymer på 14 m³ med genomflöde upp till 400 m³/h, Mobilgard 312, tempererad till 60 °C, normerad nedsmutsning med ISO-testdamm, tryckområde 0–16 bar, webbaserad teknik för tryckmätning, volymström, partikelfördelning osv.
 • Vattenprovbädd för vattenvolymer på 4 m³, maximalt genomflöde upp till 130 m³/h, tryckområde 0–6 bar, definierad nedsmutsning, webbaserad teknik för tryckmätning, volymström, partikelfördelning osv.
 • Provbädd för kontroll av konstant belastning av filter
 • Gasfilterprovbädd, bestämning av aerosolpartikelstorlek, tryckförluster, avskiljningsprestanda, mätningar vid upp till 6 bars tryck
 • Multipassprovbädd enligt ISO 16889
 • Bubble point-provbädd enligt ISO 2942
 • Membranprovbädd
 • Saltvattentest på provbäddar hos olika institut