• Shutterstock
  • Shutterstock

Miljöskydd

Vår miljöpolicy:

1. Ansvar för att skydda miljön!
2. Sträva efter förbättringar!
3. Var öppen med information!
4. Undvik miljöbelastningar och slöseri!
5. Miljöhänsyn gäller alla!

Ansvar för att skydda miljön

Vi leder företaget med särskild omtanke om vår naturliga miljön och framtida generationers tillvaro, säkerhet på arbetsplatsen och ständig förbättring av arbetsvillkoren i företaget. Ledningen har åtagit sig att införa ett miljöskyddssystem som motsvarar den internationella miljönormen ISO 14001.

Sträva efter förbättringar

När miljörelaterade mål har fastställts och ett miljöskyddsprogram har tagits fram åtar sig arbetsledningen att ständigt förbättra miljösituationen.

Var öppen med information!

Alla anställda i företaget ska informeras om målen med miljöskyddssystemet och det praktiska miljöarbetet. Boll & Kirch Filterbau GmbH:s miljöpolicy kan på begäran göras tillgänglig för den allmänhet som är intresserade.

Undvik miljöbelastningar och slöseri

Företagsledningen och alla anställda åtar sig att undvika alla tänkbara onödiga miljöpåfrestningar. Tillgängliga resurser ska användas optimalt, och slöseri av energi, vatten och råmaterial ska undvikas. Avfallsprodukter från bearbetningen ska återanvändas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Miljöhänsyn gäller alla

Vackra ord räcker inte för att påverka. Det som räknas är vad varje individ gör och vilka resultat den uppnår. Miljöskydd är en chans som ges till alla.