• iStock
 • Shutterstock

Riktlinjer

Riktlinjer för efterlevnad

Riktlinjer för efterlevnad för Boll & Kirch Filterbau GmbH med affärspartner

Efterlevnad är en långsiktig strategisk framgångsfaktor, som inte bara gäller för Boll & Kirch Filterbau GmbH utan även våra partner och underleverantörer. De nya riktlinjerna för efterlevnad kommer att vara obligatoriska för hållbar verksamhet.

Företagskulturen i Boll & Kirch Filterbau GmbH har fyra grundpelare: entusiasm, uppskattning, integritet och disciplin. I vårt företag och i våra affärsrelationer vill vi leva upp till dessa fyra värden. Tillsammans med samarbetspartner och leverantörer kommer Boll & Kirch Filterbau GmbH att främja innovation och höga prestationer på ett långsiktigt sätt. Vår filosofi för samarbetet är baserat på ömsesidiga förväntningar och skyldigheter. I centrum står tillförlitlighet, tydlighet, kommunikation och hållbarhet. Målet för riktlinjerna för hållbarhet är att fastställa en gemensam prestandastandard, lösningsinriktat arbete och engagemang för ett ansvarsfullt företagande.

Vi förväntar oss att våra direkta leverantörer och samarbetspartner och deras underleverantörer följer dessa riktlinjer. Dessutom ska de sträva efter att följa internationellt erkända principer och globala konventioner, till exempel FN:s Global Compact (http://www.unglobalcompact.org) och ILO:s internationella arbetsstandard (http://www.ilo.org). Dessutom måste alla företagsaktiviteter i kedjan följa lokala lagar. Om nationella lagar och regler, branschstandarder och de här riktlinjerna behandlar samma tema gäller alltid de strängaste bestämmelserna.

I. Arbetsförhållanden / personal

II. Miljöstandarder

III. Affärsetik

IV. Information / kommunikation

 

  Hållbarhet:

  Hållbarhet är ett begrepp som baseras på tre växelverkande komponenter: ekonomisk,
  ekologisk och social utveckling. Redan år 1987 definierade Brundtland-kommissionen hållbar utveckling som
  en utveckling som "tillgodoser behoven för den nuvarande generationen,
  utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
  ". Trots att det redan är 20 år sedan detta uttalande gjordes
  så är temat fortfarande lika aktuellt.