• iStock

I. Arbetsförhållanden / personal

A)  Förhindrande av barnarbete

Barnarbete får inte förekomma i någon produktionsfas. Företag uppmanas att efterfölja ILO-konventionerna beträffande minimiåldern för barn i samband med anställning och arbete. Denna minimiålder får inte vara lägre än den ålder där den allmänna skolplikten slutar, och i varje fall inte understiga 15 år. Minimiåldern för farliga arbeten är 18 år.

B) Löner och sociala förmåner, arbetstider

Beträffande ersättning och sociala förmåner måste grundprinciperna för minimilöner, övertid och lagstadgade sociala förmåner följas. Arbetstiderna måste överensstämma med gällande lagar, branchstandarder eller tillämpliga ILO-konventioner och tillämpas enligt de regler som är strängast. Övertidsarbete får bara utföras på frivillig grund, och den anställde är efter sex på varandra följande arbetsdagar berättigad till minst en ledig dag.

C) Fritt val beträffande anställning

Tvångs- eller pliktarbete är otillåtet. Anställda måste ha frihet att säga upp anställningen under iakttagande av en rimlig uppsägningstid. Anställda får inte avkrävas att lämna ifrån sig legitimation, pass eller arbetstillstånd som villkor för anställningen.

D) Föreningsfrihet

Anställda måste kunna kommunicera öppet med företagsledningen om arbetsförhållandena utan fruktan för någon form av repressalier. De måste ha rätt att sluta sig samman, att gå med i en fackförening, och att välja och låta sig väljas som företrädare.

E) Hälsa och trygghet

Arbetsgivaren garanterar arbetstrygghet och hälsoskydd på arbetsplatsen inom ramen för nationella bestämmelser och stöder en ständig utveckling för förbättrad arbetsmiljö.