• iStock

III. Affärsetik

A)  Bekämpning av korruption

I samband med alla affärsaktiviteter och affärsrelationer förväntas maximal integritet. Alla former av korruption, mutor, utpressning och förskingring är strikt förbjudna.

B) Förbud mot diskriminering

Diskriminering av anställda är förbjudet i alla former. Detta innefattar orättvis behandling på grund av exempelvis kön, ras, klass, hudfärg, handikapp, fackföreningstillhörighet, politisk övertygelse, härstamning, religion, ålder, graviditet eller sexuell orientering.

C) Säkerhet och kvalitet

Alla produkter och arbeten ska vid leverans uppfylla avtalade kvalitets- och säkerhetskriterier och kunna användas säkert för sina respektive ändamål.